تهاتر ملک تجاری
تهاتر زمین معدن
تهاتر مجموعه مسکونی و تجاری
تهاتر ملک دماوند
تهاتر کارخانه

تهاتر کارخانه

ملارد

126,000,000,000 تومان (قابل توافق)
بالا