تهاتر زمین در دماوند

– 12500 متر زمین در دماوند منطقه توریستی مشا – قابلیت تبدیل به به شهرک – قابلیت تبدیل به قطعات 500 تا 1000 متری  – نقدی متری 10 میلیون  – تهاتر متری 15 میلیون  – قابل تهاتر با کارخانه یا ملک و آپارتما...